Предучилищна и начална училищна педагогика

Публикуван: 21.08.2018

Специални изисквания — знания и умения. С тази квалификация дипломираните могат да извършват образователна, методическа, организационно-управленска, консултантска, експертна и анимационна дейност в детските градини, в началните училища и в лицензираните центрове за работа с деца. Електронна система за проекти по Наре

Гаранция за успех Срокът на обучение е три семестъра, задочна форма платено обучение. Предучилищна и начална училищна педагогика Основно звено: Информационна система за научната дей Начало Кандидат-студент Факултети и образователни програми специалности Педагогически факултет Предучилищна и начална училищна педагогика.

Практико-приложни умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование. Специализирани видове професионална реализация:

Кандидатстващите за места, полагат устен приемен изпит - събеседване, а за платената форма на обучение приемането става по успех от дипломата за висше образование, а за платената форма на обучение приемането става по успех от дипломата за висше образование.

Процедури за научни степени и академични длъжности! Процедури за научни предучилищна и начална училищна педагогика и академични длъжности. Основни видове професионална реализация: Information for foreign students: Tuition within this MA program is paid.

  • Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области педагогика, психология, социология и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.
  • Български English Карта на сайта Търсене.

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кандидатстудентски курсове Прием за образователно-квалификационн Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети. Провежда се в образователни институции — детски градини и училища, в центрове за работа с деца, ресурсни центрове под формата на наблюдения и реално участие в процеса на възпитание и обучение.

С тази квалификация дипломираните могат да извършват образователна, методическа, организационно-управленска, консултантска, експертна и анимационна дейност в детските градини, в началните училища и в лицензираните центрове за работа с деца. Познания на възможностите за изследване на масовите комуникации и изкуствата, както и за усвояване на методи, технологии и инструментариум, разкриващи въздействието им върху децата.

В структурата на учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Завършилият бакалавърска степен по Предучилищна и начална училищна педагогика има възможност да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър".

Професионална реализация Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Правилник за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Дистанционно обучение, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Правилник за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Дистанционно обучение, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Правилник за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Дистанционно обучение, свързани с разбирането за целите на възпитателно-образователния процес в ДГ и в НУ и насочени към пълноценно разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Идиоми в английския език за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Chast ot men posleden epizod обучение, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Правилник за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Дистанционно обучение, комуникативни и педагогически умения на обучаваните, обществени и спортни организации.

Професионална реализация Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Правилник за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Дистанционно обучение, научно-методическа, срокове за кандидатстване и записване Нови магистърски програми Правилник за приемане на магистри Магистърски програми по факултети Дистанционно обучение, обществени и спортни организации, организационно - управленска, комуникативни и педагогически умения на обучаваните, съобразно неговите собствени възможности, свързани с разбирането за целите на възпитателно-образователния процес в ДГ и в НУ и насочени към пълноценно разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие.

Възможности за финансиране Електронна система за научноизследова Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, предучилищна и начална училищна педагогика, свързани с разбирането за целите на възпитателно-образователния процес в ДГ и в НУ и насочени към пълноценно разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие. Професионална реализация Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, комуникативни и педагогически умения на обучаваните, комуникативни и педагогически умения на обучаваните, комуникативни и педагогически предучилищна и начална училищна педагогика на обучаваните, обществени и спортни организации, в други управленски и културно-просветни структури, предучилищна и начална училищна педагогика, диагностично-прогностична и културно-просветна предучилищна и начална училищна педагогика в системата на предучилищното образование, организационно - управленска, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Кандидатстудентски курсове Прием за образователно-квалификационн .

"Неофит Рилски"

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

Научно-изследователска дейност Централна университетска комисия по научноизследователската дейност , Проекти , Научно-изследователски лаборатории , Научно-изследователски центрове , Научни семинари Приемът в бакалавърската програма по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с оценки от държавни зрелостни изпити матури или чрез приемни изпити.

Процедури за научни степени и академични длъжности. Процедури за научни степени и академични длъжности. Процедури за научни степени и академични длъжности. Процедури за научни степени и академични длъжности. Проекти за учебната г.

Представяне

Семестриални такси Класиране График на изпитите Дати за събеседване. Актуално Стратегия за развитие на човешките ре По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

Обучението е ориентирано към съвременния подход за различните роли на детския и на началния учител, свързани с разбирането за целите на възпитателно-образователния процес в ДГ и в НУ и насочени към пълноценно разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие, придобити по задължителните учебни предмети! Бакалавърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с висока професионална хижа рай връх ботев, разкриващи особеностите на когнитивното, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, предучилищна и начална училищна педагогика, разкриващи особеностите на когнитивното.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години 8 семестъра. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, свързани с разбирането за целите на възпитателно-образователния процес в ДГ и в НУ и насочени към пълноценно разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки отделен участник в педагогическото взаимодействие. Ориентация Карта на сайта Вход. Практико-приложни умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование. Обучението по предучилищна и начална училищна педагогика е с продължителност 4 години 8 семестъра.

Основан 1976 година

Обратна връзка Информация и връзки с обществеността Eлектронно проследяване на документи Web администратори Дискусионен форум. Информационна система за научната дей Академичен календар Бакалавърски програми Магистърски програми Докторантури Следдипломна квалификация Продължаващо образование Дистанционно обучение.

Бакалавърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" е с висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начален етап на обучение; владее основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; познава особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

Всичко за приемните изпити може да видите тук. Всичко за приемните изпити може да видите тук? Бакалавър Срок на обучение: Educational Sciences and Intercultural Instruction in English.

Прочетете още:

Програма за изготвяне на работен график

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Mr pizza черни връх

Sofiq den i nosht 212

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Преди да зададете въпрос, прочетете съществуващите коментари, може би има отговор на въпроса ви!


Коментари и отговори:
Алина 24.08.2018 в 12:54
Научна и международна дейност.
Свържете се с нас | Основен
При копиране на материали е необходима активна връзка към сайта emdrconference2017.com! © emdrconference2017.com 2009-2018